Yhdistyssäännöt

Australianterrierikerho ry:n voimassaolevat säännöt: 29.12.2022

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Australianterrierikerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen toiminta-alue, tarkoitus ja toimintamuodot

Toiminta käsittää koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää australianterrierirodun tunnetuksi tulemista, rodun kehittämistä, rodun hyvinvointia lisäävää koiranpitoa ja rodun harrastajien yhteistoimintaa ja tietojen vaihtoa. Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- sekä koulutustilaisuuksia, näyttelyitä sekä suorittamalla jalostustoimintaa. Yhdistys seuraa rodun kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

3. Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4. Varojen hankinta

Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi keräämällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen kokous, järjestämällä virallisia ja epävirallisia koiratapahtumia, pitämällä arpajaisia, harjoittamalla pienimuotoista koiraharrastukseen liittyvien tarvikkeiden ja palveluiden myyntiä ja ottamalla vastaan lahjoituksia.

5. Yhdistyksen jäsenyys

Jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, kunnia- tai asiantuntijajäseniä.

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhdistys anomalla jäsenyyttä, joka hallituksen tulee hyväksyä. Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun suorittamista annetun maksuajan kuluessa. Yhdistyksen kokous päättää jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle. Jäsenmaksu suoritetaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Perhejäsen

Perhejäsen on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö, joka on maksanut perhejäsenelle määrätyn jäsenmaksun. Perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksen perusteella henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Asiantuntijajäsen

Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, jonka asiantuntemusta yhdistys pitää erityisen arvokkaana yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Asiantuntijajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

6. Jäsenoikeudet

Perhejäseniä lukuun ottamatta kaikki 16 vuotta täyttäneet yhdistyksen henkilöjäsenet ja yhdistysjäsenet ovat äänivaltaisia. Muilla jäsenillä on puhevalta. Äänioikeutetulla on oikeus käyttää yhtä valtakirjaa kokouksessa.

7. Jäsenen eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, erosta voi ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsen, joka eroaa yhdistyksestä omasta tahdostaan tai joka katsotaan eronneeksi ei ole oikeutettu jäsenmaksun tai sen osan palautukseen eikä jäsenyydestä seuraaviin etuihin eikä yhdistyksen omaisuuteen siitä päivästä eteenpäin, jona hallitus on eron todennut.

8. Jäsenen erottaminen

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä
– on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa
– on rikkonut eläimiin liittyvässä toiminnassaan lakia tai toiminut yhdistyksen tai Suomen Kennelliiton sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti.
Hallituksen on lähetettävä kirjallinen erottamispäätös jäsenelle vähintään 3 kk ennen yhdistyksen kokouspäivää. Jäsenelle on varattava oikeus esittää kirjallinen vastine yhdistyksen kokoukselle. Vastine on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kuukauden kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuutteen.

9. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vuosittain on erovuorossa puolet varsinaisista jäsenistä ja molemmat varajäsenet. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet valitaan vuosittain. Perustamiskokouksessa valittu hallitus toimii kaksi vuotta muuttumattomana, jonka jälkeen arpa ratkaisee erovuoroiset. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen pankki-, posti- yms. juoksevissa asioissa.

10. Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kaksi sen jäsentä sitä haluaa. Kutsu on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousaikaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä ovat läsnä hallituksen kokouksessa. Hallitus voi myös kokoontua sähköistä kanavaa käyttäen, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tähän suostuvat.

1. Hallituksen tehtävät

– Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esiteltävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön

– Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyvältä tilikaudella.

– Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

– Valita yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen ja valtuustoon.

12. Jalostustoimikunta

12.1. Jalostustoimikunta on hallituksen alainen neuvoa-antava ja ohjaava elin, jonka tehtävänä on paneutua australianterrierin rodunjalostuksellisiin kysymyksiin edesauttaen näin rodun tervettä kehitystä. Jalostustoimikunta hoitaa tehtäväänsä muun muassa seuraamalla rodun kehitystä niin terveyden, ulkonäön kuin luonteen osalta, järjestämällä jalostustarkastuksia ja jälkeläisarviointeja ja järjestämällä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia australianterrierien jalostuksesta ja kehityksestä. Jalostustoimikunta toimii kasvattajien ja rodun harrastajien tukena muun muassa tekemällä esityksiä ja suunnitelmia, vastaanottamalla jalostuksellisesti kiinnostavia tietoja australianterrierien kasvattajilta ja omistajilta sekä jakamalla tietoa.

12.2. Vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan. Jalostustoimikuntaan kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on yhdestä kahteen toimikunnan jäsentä kokoonpanosta riippuen. Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sekä sihteerin, joka voi myös olla toimikunnan ulkopuolelta. Yhdistyksen kokous voi valita jalostustoimikuntaan lisäksi yhden harjoittelijajäsenen vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallitus voi erittäin painavista syistä erottaa toimikunnan jäseniä kesken toimikauden. Tällaisia painavia syitä ovat ainakin sellaiset seikat, joiden perusteella jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä. Hallitus voi täydentää jalostustoimikuntaa jäljellä olevan toimintavuoden ajaksi uusilla jäsenillä eroavien tilalle. Hallitus voi jalostustoimikunnan pyynnöstä nimetä ulkomuototuomarin tai eläinlääkärin jalostustoimikunnan asiantuntijaksi jotain tiettyä määräaikaista tehtävää varten. Jalostustoimikunta voi nimetä itselleen tarvittavan määrän avustajia. Jalostustoimikunta tekee toiminnastaan vuosikertomuksen, joka esitetään yhdistyksen kokoukselle.

13. Yhdistyksen posti

Kaikenlainen yhdistyksen posti lukuun ottamatta jäsenlehteä voidaan toimittaa sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat osoitteensa kerholle ilmoittaneet. Muussa tapauksessa toimitaan perinteisellä tavalla.

14. Toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

15. Yhdistyksen kokouksen ja ylimääräisen kokouksen kokoonkutsuminen

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan varsinaisiin kokouksiin jäsentiedotteella vähintään 14 päivää ennen kokousta. Niille jäsenille, joiden sähköposti on kerhon tiedossa, voi kokouskutsun lähettää myös sähköpostilla. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/l0 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Myös ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan jäsenet jäsentiedotteella vähintään 14 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokous on mahdollista pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.
Hallituksen päätöksellä voidaan yhdistyksen kokoukseen osallistua etänä.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen kokoukselle tulee olla kokouskutsussa määrätty kokouspaikka ja maininta siitä, jos kokous järjestetään osittain etänä.
Etänä kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen kokouskutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen kutsussa mainittuun takarajaan mennessä. Sähköpostiin tulee liittää myös mahdollinen selkeälukuinen valtakirja. Ilmoittautuminen tehdään siitä sähköpostiosoitteesta, mistä tullaan suorittamaan mahdollinen suljettu äänestys.

16. Yhdistyksen kokous ja siellä käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-huhtikuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Esityslistan hyväksyminen
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijanvalitseminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen joka toinen vuosi seuraavaksi toimikaudeksi
5. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen
6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta
7. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle
8. Seuraavan vuoden jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille
9. Hallituksen kuluvan vuoden työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio
10. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
11. Jalostustoimikunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
12. Muut hallituksen esittämät sekä kokouskutsussa mainitut asiat

17. Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen jäsen tai hallitus voi tehdä ehdotuksia näiden sääntöjen muuttamiseksi. Jäsenen tekemä muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen tulee esittää muutosehdotus perusteluillaan tai lausunnollaan varustettuna seuraavalle yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle. Jotta muutos tällöin tulisi hyväksytyksi, vaaditaan 2/3:n määräenemmistö annetuista äänistä.

18. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kaksi kuukautta. Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4:n enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämälle koiraharrastusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

19. Yhdistyslaki

Muuten noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä